Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc maksymalnie uprościć procedury, a tym samym skrócić czas naprawy wprowadziliśmy specjalny sposób bezpośredniego serwisowania zasilaczy UPS ORVALDI  w serwisie door to door.

Pozwala on na błyskawiczną reakcję serwisu, nie obciąża firm pośredniczących w sprzedaży zasilaczy ORVALDI, a także nie absorbuje czasu klientów, którzy zakupili zasilacze ORVALDI.

Od początku 2005 roku wprowadziliśmy nowy wzór kart gwarancyjnych. Znajduje się na nich telefon do Centrum Serwisowego firmy ORVALDI Power Protection. Pod podanym numerem telefonu dyżurują nasi serwisanci, którzy służą pomocą posiadaczom zasilaczy ORVALDI i przyjmują zgłoszenia o ewentualnych usterkach.

Od 2016r funkcjonuje procedura zgłaszania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez stronę www.rma.orvaldi.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

grafika
Opcja „High Quality”

Orvaldi zgodnie z poniższymi warunkami, wymieni, naprawi lub dokona kompensaty produktów Orvaldi oraz/lub podłączonych do nich urządzeń w wypadku zniszczenia w efekcie przepięcia elektrycznego. Maksymalna łączna kompensowana kwota to 5000Euro (pięć tysięcy Euro)
Warunki:
Ta dodatkowa opcja nie zastępuje gwarancji na produkty Orvaldi. Warunki gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej lub są regulowane przez lokalne prawo. Poniższe warunki nie ograniczają praw wynikających z gwarancji.

Ta dodatkowa opcja jest ważna tylko dla pierwszych właścicieli produktów Orvaldi, którzy posiadają oryginalne potwierdzenie zakupu tych produktów. Warunkiem koniecznym skorzystania z tej opcji jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu. Opcja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych po 1 marca 2006 i ważna jest przez 1 rok od daty zakupu.

Aby było ważne, zgłoszenia uszkodzenia bazującego na tej polisie należy dokonać w ciągu 10 dni od zdarzenia na adres elektroniczny: option@orvaldi.com.pl
Wszystkie podłączone urządzenia muszą spełniać wymagania standardu CE i być oznaczone znakiem CE.
Urządzenia, które zostały uszkodzone przez przepięcie elektryczne powinny być prawidłowo podłączone do jednego z produktów Orvaldi.
Produkty Orvaldi muszą być prawidłowo podłączone do uziemionej trzyprzewodowej instalacji elektrycznej. Nie można stosować przedłużaczy, adapterów, rozdzielaczy, zabezpieczeń prądowych czy innych punktowych zabezpieczeń. Instalacja elektryczna musi spełniać wszystkie wymagane prawem standardy. Jeśli produkt Orvaldi zabezpiecza linie modem/telefon to musi być ona prawidłowo zainstalowana i podłączona.

Wartość rynkowa urządzenia to bieżąca cena, za jaką można kupić taki sam lub zbliżony parametrami lub funkcjami produkt w czasie gdy zgłoszenie zostanie zaakceptowane.
W przypadku rekompensaty w realistycznych cenach rynkowych, Orvaldi zastrzega sobie prawo do wezwania do przeniesienia praw własności uszkodzonych urządzeń na Orvaldi.

Orvaldi zastrzega sobie prawo inspekcji instalacji oraz uszkodzonych urządzeń w lokalizacji w której doszło do uszkodzenia.
Wszelkie koszty transportu uszkodzonych urządzeń do serwisu Orvaldi w  celu inspekcji pokrywa właściciel. Orvaldi zastrzega sobie prawo negocjowania kosztu naprawy uszkodzonych urządzeń. Orvaldi może skierować swojego przedstawiciela w celu inspekcji instalacji i urządzeń w miejscu uszkodzenia. W takim przypadku koszt tej inspekcji pokryje właściciel.

Urządzenia powinny być dostępne do inspekcji w miejscu awarii do zakończenia likwidacji szkody.

Ta dodatkowa opcja nie stosuje się do podłączonych urządzeń o charakterze indukcyjnym takich jak silniki elektryczne czy transformatory.
Nie będą pokrywane szkody wynikłe z:
- Wykorzystywania produktów Orvaldi niezgodnie z przeznaczeniem
- Innych przyczyn niż przepięcie w instalacji elektrycznej lub telefonicznej jeśli produkt Orvaldi posiada zabezpieczenie linii telefon/modem
- Działań wojennych, wojny domowej, rewolucji, rozruchów, zamieszek, terroryzmu, lokautów, wandalizmu lub sabotażu
- Związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym oraz laserowym, skażeniem radioaktywnym, a także wynikających z bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego;

Orvaldi nie odpowiada w żaden sposób za przypadkowe, wyjątkowe, niebezpośrednie, złożone czy wynikające z uszkodzenia straty zysków czy przychodów, oszczędności, przerw w pracy, strat oprogramowania, danych, informacji, żądań strony trzeciej, szkód personalnych czy kosztów naprawy uszkodzeń.

 Powyższe stosuje się we wszystkich krajach świata za wyjątkiem USA, Kanady, Australii i Meksyku.